Juridische informatie

De website mijn-tv-gids.be wordt uitgegeven door:
PRAGMA CONSULT BVBA
Vrijwilligerslaan,19 - 1160 Brussel
Ondernemingsnummer: 0867.348.660
Hoofdredacteur: dhr. Patrick Steinfort, zaakvoerder
Contact per e-mail: tv@pragmaconsult.eu

Hosting :
netcrossing, SAS met een kapitaal van 4000 €
20 rue de verdun - 94220 Charenton Le Pont - Frankrijk
SIREN : 807 760 053
SIRET : 80776005300023

Persoonlijke gegevens

Het artikel 4 §1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op de gegevens van persoonlijke aard (Naam, Voornaam, E-mail, Adres, Geboortedatum, Hoedanigheid, en desgevallend het Telefoonnummer) van de deelnemers en in het bijzonder van de abonnees van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen in een adressenbestand dat intern kan worden gebruikt in het kader van commerciële acties indien de deelnemer zijn instemming hiervoor heeft gegeven (Nr. VT 005058256)

De deelnemer beschikt op elk moment over een recht op toegang, op rechtzetting en op verzet met betrekking tot deze gegevens (tv@pragmaconsult.eu).

De anonieme statistische gegevens worden eveneens door de website verzameld.

Ten behoeve van zijn activiteiten en diensten en met name om de goede werking mogelijk te maken, gebruikt de website mijn-tv-gids cookies. Deze cookies kunnen gegevens bevatten met betrekking tot de identificatie en het navigeren van de gebruikers op de websites en de diensten van mijn-tv-gids.

De gebruikers beschikken over de mogelijkheid om de cookies te blokkeren of te verwijderen door middel van de opties die binnen de webbrowser worden aangeboden (voor 'Google Chrome': Ctrl + Shift + Delete; voor 'Internet Explorer ': Alt+X en vervolgens het menu Internetopties selecteren; voor 'Mozilla Firefox': Tab Firefox en vervolgens het menu Opties kiezen).

Opmerking: De activering van de cookies kan noodzakelijk zijn om volop van de diensten van mijn-tv-gids gebruik te kunnen maken.

Intellectuele eigendom

De website mijn-tv-gids, zijn content en diensten, zijn software, tekeningen, modellen, databases, merken en logo's zijn onderworpen aan het recht op het Intellectuele eigendom. Deze verscheidene elementen zijn het eigendom van de firma Pragma Consult. De firma Pragma Consult die de website mijn-tv-gids uitgeeft, verleent de gebruiker slechts een niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht (onder gebruik wordt verstaan: het niet commerciële gebruik gekenmerkt door het surfen, de deelname en de keuze om voor de verscheidene diensten in te schrijven, en behoudt zich bijgevolg de rechten voor op exploitatie, op verspreiding en op overdracht, evenals op elke ander recht op de elementen die haar website en diensten uitmaken.

Alle content van derden (of commerciële content) die op de site voorkomt, is het eigendom van hun respectieve eigenaars (met inbegrip van de foto´s), en is beschermd door het recht op het intellectuele eigendom. Elke reproductie van content van derden is verboden zonder het voorafgaande akkoord van zijn auteur.

De karakteristieke eigenschappen en in het bijzonder de gedeponeerde merken die op de website mijn-tv-gids worden weergegeven zijn het voorwerp van exclusieve rechten en kunnen in dat opzicht niet gereproduceerd worden zonder het akkoord van hun houders.

Wanneer hij kiest om gebruik te maken van de 'participatieve' diensten van de website (mening, commentaren, forums, enz.) en meer algemeen wanneer hij aan een content deelneemt die verspreid is op de website mijn-tv-gids, dan zal de gebruiker de regels aanvaarden die van toepassing zijn op het vlak van de auteursrechten en op de bescherming van de persoonlijke gegevens en de privacy.

Meting van het bereik

Het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, verzamelt, met behulp van cookies, gegevens op de pagina's die u bezoekt (aantal paginaopvragingen, bezoeken, enz.). Deze gegevens worden verzameld voor louter statistische doeleinden en maken het niet mogelijk u te identificeren. Voor meer informatie en om de recentste resultaten van dit onderzoek te raadplegen, klik op het CIM-logo of kijk op http://www.cim.be/

Aansprakelijkheid

De firma Pragma Consult voorziet de middelen om een kwaliteitsvolle website en dienstverlening te verzekeren. Toch kan de firma Pragma Consult niet aansprakelijk worden gesteld voor welke onbeschikbaarheid, storing, wijziging of fout ook die voorkomt tijdens het gebruik van haar website of van de diensten met uitzondering van diegenen die voorzien zijn in de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan bepaalde diensten. De firma Pragma Consult kan de continuïteit, de toegang en de absolute veiligheid van de dienst niet garanderen, rekening houdend met de risico's die aan het internet zijn verbonden.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk de website en de diensten van mijn-tv-gids op zijn eigen risico en verantwoording gebruiken.

De firma Pragma Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks en van welke aard ook, ontstaat tijdens het gebruik van haar website of van haar diensten met uitzondering van diegenen ten gevolge van plichtsverzuim.

De firma Pragma Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de relaties (contractueel of niet) tussen de adverteerders/partners en de gebruikers van haar websites en diensten, behoudens uitdrukkelijke contractuele bepaling.

Onwettige content melden

U kunt onwettige content melden door te schrijven naar: tv@pragmaconsult.eu

Reclame

Wij zitten op Facebook

Reclame